43. Georgia's Tree, acrylic, 24 " x 18 ", September, 2008
Previous Next