169. "Mexico" Oil, 40" " x 30", May, 2019. Taken.
Previous Next